ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Νέος Επενδυτικός / Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Αναμένεται

Αφορά:

ΔΟΜΗ: Ο νόμος είναι "κωδικοποιημένος", ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε
ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του Νόμου διακρίνεται σε δύο
μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:
Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου σε συμφωνία, με το
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014], που αφορούν σε όλα τα
καθεστώτα.
Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται τα
οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ:
- Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
- Γενική Επιχειρηματικότητα
- Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
- Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
- Συνέργειες και δικτυώσεις
- Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
- Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας
- Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για
την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον
νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες.
Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις
ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη
διαδικασία εφαρμογής.
Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.
- Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.
- Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.
- Κλάδοι δραστηριότητας
Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και
μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.
Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:
- 75.000 Ευρώ ? για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
- 100.000 Ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
- 150.000 Ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
- 250.000 Ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
- 500.000 Ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
- Ενισχυόμενες Δαπάνες
Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:
α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα
στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση
μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών
ενισχύσεων.
Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας
στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
Είδη Ενίσχυσης
α) φορολογική απαλλαγή,
β) επιχορήγηση,
γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,
ε) χρηματοδοτικά εργαλεία,
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα
όρια.
ζ) ταχεία αδειοδότηση
η) δάνεια (καθεστώς 6)
θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)
Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται
α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δ απάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έ ως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε:
- 5.000.000 Ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο
- 10.000.000 Ευρώ για κάθε επιχείρηση και
- 20.000.000 Ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.
Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.
1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες), στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας.
Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 Ευρώ.
Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.
2. Γενική Επιχειρηματικότητα
Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.
Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών: α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος. β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:
- Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ,
- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000?. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).
3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.
Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο). Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.
Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού), β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον ΧΠΕ και για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000?. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).
4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 Ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής:
1. Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.
2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 Ευρώ.
3. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση)
Το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα, τόσο υπό την έννοια της διαφοράς των ειδών ενίσχυσης που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων ¶μεσων Επενδύσεων.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν. 4399/2016) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Τα καθεστώτα αυτά διαμορφώνονται ως εξής: 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 2. Γενική Επιχειρηματικότητα 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 5. Συνέργειες και Δικτυώσεις 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών 7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες αξίας 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους Υποβολές Αιτημάτων Υπαγωγής: Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2016. Σε πρώτη φάση ανοίγει ο κύκλος για 4 καθεστώτα (1, 2, 3 και 8). Για τα καθεστώτα 2 (Γενική επιχειρηματικότητα) και 3 (Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ) ο κύκλος κλείνει στις 30 Νοεμβρίου 2016. Για τα άλλα δύο καθεστώτα, ο κύκλος κλείνει στις 28 Απριλίου 2017. Με τη λήξη του ανωτέρω κύκλου, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.

διαβάστε περισσότερα...

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - Επιδότηση 50% !!!
Διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ» έχει ως αντικείμενο α) Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ και β) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις. Η κατηγορία των Μεσαίων Επιχειρήσεων αποτελείται
από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ! 2. Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII του Οδηγού του Προγράμματος «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Έως 100% Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων - Έως 100% Μεταφορικά Μέσα - Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 ευρώ του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Σύνταξη & Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου έως 4.000 ευρώ. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (Νέο Προσωπικό) - 40% και μέχρι 24.000 ευρώ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ. Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: από 50.000,00 ευρώ έως και 400.000,00 ευρώ. Για το Σύνολο των Περιφερειών της Ελλάδας η Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική) είναι: 50% και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την Ιδία Συμμετοχή της επιχείρησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών αΆ και βΆ βαθμού.

Ημ/νία Προκήρυξης: 04/06/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 27/06/2018
Ημ/νία Λήξης: 31/01/2020

διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24% Έτους 2019
Διαθέσιμο

Αφορά:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ /ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ) & ΑΠΟΔOΣΑΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (0,24%)ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2018.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2019, διαμορφώνεται ως εξής: - Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2019, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. - Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2019. - Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2018, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2019. - Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2018, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2019.

Ημ/νία Προκήρυξης: 23/12/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 02/01/2019
Ημ/νία Λήξης: 20/12/2019

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Επιδότηση 50% !!!
Διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
- έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
- διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
- παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
- αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά: - Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ - Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ - Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ Επιδοτούμενες Δαπάνες Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες: - Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης - Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και - επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης - Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση - Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός) - Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών - Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.) -Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. Επισήμανση: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

Ημ/νία Προκήρυξης: 20/11/2017
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2018
Ημ/νία Λήξης: 20/12/2019

διαβάστε περισσότερα...

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση - Επιδότηση 50% !!!
Διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
- στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της
α) κατανάλωσης ενέργειας,
β) χρήσης ΤΠΕ,
γ) υγιεινής και ασφάλειας,
δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και
ε) πιστοποίησης συστημάτων
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):
- Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις Κατηγορίες 45 και 47)
- Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην Κατηγορία 56) και
- Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις Κατηγορίες 85 και 88).

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ως εξής: 1) α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες πριν την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις Διαχειριστικές Χρήσεις (Δωδεκάμηνης Διάρκειας). 2) διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης (σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθΆ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων και 3) έχουν κατΆ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής: - Για τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ - Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ - Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα Συνολικού Προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000,00 ευρώ έως 150.000 ευρώ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ημ/νία Προκήρυξης: 19/12/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 27/02/2019
Ημ/νία Λήξης: 31/05/2019

διαβάστε περισσότερα...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - Επιδότηση έως 65% !!!
Διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θέτει ως κύρια προτεραιότητα χρηματοδότησης την «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):
- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Ενέργεια
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία
- Υλικά - Κατασκευές

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ως εξής: 1) α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες πριν την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις Διαχειριστικές Χρήσεις (Δωδεκάμηνης Διάρκειας). 2) Διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) και 3) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Επενδυτικού Σχεδίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα Συνολικού Προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000,00 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται από 50% ή 60% ή 65% κατά περίπτωση εξαγωγών της επιχείρησης. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του Επενδυτικού Σχεδίου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1) Μηχανήματα – Εξοπλισμός 1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο 1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος. 1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 2) Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 3) Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 4) Ψηφιακή Προβολή με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 5) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 6) Μεταφορικά Μέσα 7) Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ

Ημ/νία Προκήρυξης: 19/12/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 20/02/2019

διαβάστε περισσότερα...

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ - Επιδότηση 50% !!!
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» έχει ως αντικείμενο α) την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ και β) την αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, ΠΡΙΝ την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλαογραφικά Βιβλία και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται). Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία 3-ετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: από 5.000,00 ευρώ έως και 50.000,00 ευρώ. Για το Σύνολο των Περιφερειών της Ελλάδας η Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική) είναι: 50% και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την Ιδία Συμμετοχή της επιχείρησης. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή / και δάνειο. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 04/06/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2018
Ημ/νία Λήξης: 15/11/2018

διαβάστε περισσότερα...

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ - Επιδότηση 50% !!!
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Η Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» έχει ως αντικείμενο α) την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ και β) την αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, ΠΡΙΝ την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο κατόπιν της υλοποίησής του θα οδηγήσει κατ΄ ελάχιστον σε μετάβασή του: α) από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα, β) από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα, γ) από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα. Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)
Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία 3-ετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: από 55.000,00 ευρώ έως και 400.000,00 ευρώ. Για το Σύνολο των Περιφερειών της Ελλάδας η Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική) είναι: 50% και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την Ιδία Συμμετοχή της επιχείρησης. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή / και δάνειο. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 04/06/2018
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2018
Ημ/νία Λήξης: 15/11/2018

διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Επιδότηση 50% !
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ:
41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»
ή
41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
- ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)
- ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
- Ξενοδοχεία
- Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
- Ξενώνες φιλοξενίας νέων
- ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80% του συνολικού Π/Υ, Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100% του συνολικού Π/Υ, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00 ευρώ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ, Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000 ευρώ, Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000 ευρώ, Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000 ευρώ, Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ, Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000 ευρώ. Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 25.000,00 ευρώ – 400.000,00 ευρώ. Ποσοστό Επιδότησης / Ενίσχυσης: 45% & στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα (1) χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο / εξόφληση) το ποσοστό διαμορφώνεται σε 50%. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών. Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 08/11/2017
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2017
Ημ/νία Λήξης: 15/05/2018

διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με Επιδότηση 100% !!!) - Β΄ Κύκλος
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Προϋπολογισμός Δράσης
Η δράση του Β' κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ.? (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών
εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).

Μπορούν να συμμετέχουν: - Κατηγορία Δικαιούχων Α : ¶νεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. - Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους. Επιδοτούνται με: 5.000 Ευρώ έως 25.000 Ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 Ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο (2) ατόμων, έως 50.000 Ευρώ για συνεργασίες τριών (3) ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμών δαπανών. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής I. Εισοδηματικά κριτήρια Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής: - Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 Ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 Ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα. - Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 Ευρώ. II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1.1.2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 3 Κύκλοι Ηλεκτρονικής Υποβολής Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: - 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017 - 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 - 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

Ημ/νία Προκήρυξης: 08/06/2017
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/07/2017
Ημ/νία Λήξης: 13/12/2017

διαβάστε περισσότερα...

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (με Επιδότηση μέχρι και 50% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες & Nέες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις
- Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο (2) ή περισσότερες
διαχειριστικές χρήσεις ή
- Νέες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο: από 15.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ Ποσοστό Επιδότησης: 40% (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου) Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών: - Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος - Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης - Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. - Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες. - Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE). - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Διάρκεια Έργων: Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 12/10/2015
Ημ/νία Προκήρυξης: 11/02/2016
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 07/04/2016
Ημ/νία Λήξης: 08/07/2016

διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με Επιδότηση μέχρι και 50% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Δικαιούχοι: Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό.
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο (2) ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
- Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο: από 15.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ Ποσοστό Επιδότησης: 40% (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου) Επιδοτούνται: - Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, - Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος - Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) - Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες. - Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων - Δαπάνες προβολής – προώθησης Διάρκεια Έργων: Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 12/10/2015
Ημ/νία Προκήρυξης: 11/02/2016
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 29/03/2016
Ημ/νία Λήξης: 04/07/2016

διαβάστε περισσότερα...

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (με Επιδότηση 100% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Μπορούν να συμμετέχουν
- ¶νεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
- Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο: 60.000 Ευρώ Ποσοστό Επιδότησης:100% Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και Mετά. Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών: - Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) - Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας) - Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) - Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες - Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις - Αποσβέσεις παγίων - Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού - Προμήθεια αναλωσίμων - Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) - Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις - Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας Διάρκεια Έργων: Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 12/10/2015
Ημ/νία Προκήρυξης: 11/02/2016
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2016
Ημ/νία Λήξης: 27/04/2016

διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με Επιδότηση 100% !!!) - Α΄ Κύκλος
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Μπορούν να συμμετέχουν
- ¶νεργοι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την Υποβολή της Αίτησης.
- Φυσικά Πρόσωπα Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση.
Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
Επιδοτούνται για:
- Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.
Εισοδηματικά κριτήρια:
- Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι Μικρότερο ή Ίσο των 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι Μικρότερο ή Ίσο των 35.000 ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο: από 5.000 Ευρώ έως 25.000 Ευρώ - έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. - έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. - έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών. Ποσοστό Επιδότησης: 100% Επιλέξιμες είναι οι Δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και μετά. Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών: - ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας), - το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία), - τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.), - οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, - το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), - ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.), - οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, - οι αμοιβές τρίτων. Διάρκεια Έργων: Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 12/10/2015
Ημ/νία Προκήρυξης: 11/02/2016
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08/03/2016
Ημ/νία Λήξης: 15/04/2016

διαβάστε περισσότερα...

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ (με Επιδότηση 30% - 55%)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.
Αφορά:
Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας μέχρι και 01/08/2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και σε επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.
Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
Α) Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
Β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του εμπορίου, οι οποίες:
ΕΙΤΕ:
Υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική,
ΕΙΤΕ:
Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης
Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών, οι οποίες:
ΕΙΤΕ:
Υποβάλουν προς αξιολόγηση εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο (2) μικρομεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική
ΕΙΤΕ:
Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
Δ) Ομάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (τουλάχιστον τριών (3)) επιχειρήσεων της Περίπτωσης (Α) οι οποίες υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ανερχόμενο μέχρι και τα 30.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους προϋπολογισμού - ύψους επένδυσης ως ακολούθως: - από 20.000,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ – NACE 2008). - από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ – NACE 2008) Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του Συνολικού Προϋπολογισμού του Προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας 3-ετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης που αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η προϋπόθεση των ανωτέρω ποσοστού ισχύει για τις προτάσεις που υποβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο μίας συνεργασίας είτε μεμονωμένα. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Μεταποίησης, Επιλέξιμων Υπηρεσιών, Κατασκευών. Το ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία (<250 άτομα) είναι 45%. Ενώ για μεγάλη επιχείρηση (≥250 άτομα) το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 30%. - Των επιλεγμένων κλάδων του Εμπορίου. Το ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία (<250 άτομα) είναι 35%. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων Υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις). Το ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία (<250 άτομα) είναι 55%. - Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με: Είτε μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του Εμπορίου, είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση. Το ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία (<250 άτομα) είναι 55%. Ενώ για μεγάλη επιχείρηση (≥250 άτομα) το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 45%.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 26/06/2013
Ημ/νία Προκήρυξης: 30/07/2013
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/08/2013
Ημ/νία Λήξης: 21/10/2013

διαβάστε περισσότερα...

Νέο Πρόγραμμα: «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» με Επιδότηση 50% !
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

NEA Παράταση με νέα καταλητική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2013 (και ώρα 24:00). Παράταση με νέα καταλητική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2013 (και ώρα 24:00). Η Επιλεξιμότητα των Δαπανών είναι μετά τις: 14/12/2012 (Ημερομηνία Προδημοσίευσης του Προγράμματος). Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000 Ευρώ έως μέγιστο 400.000 Ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31/03/2015 και με Δημόσια Χρηματοδότηση (Επιδότηση) 50%!!! Α. Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες του Προγράμματος με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2009. Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 Ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 Ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη. Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (14/12/2012) του Προγράμματος. Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 14/12/2012
Ημ/νία Προκήρυξης: 12/03/2013
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15/04/2013
Ημ/νία Λήξης: 31/07/2013

διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Ίδρυση, Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποιητικών, Εμπορικών, Παροχής Υπηρεσιών & Τουριστικών) - 40%-60% Επιδότηση
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες, Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000 Ευρώ και προσωπικό έως 250 άτομα).
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

ΝΕΑ Παράταση στις 09/05/2013 της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ στους κλάδους της Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών μέχρι την 16η Μαϊου και ώρα 17:00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την 10η Μαΐου ωρα 17:00. Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων. Νέα Τροποποίηση στις 04/03/2013 του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» & Παράταση Υποβολής των Υποψήφιων Επενδυτικών Σχεδίων μέχρι 10/05/2013. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με Αριθ. Πρωτ/λου: 1493/331/A2 και Ημερομηνία: 04/03/2013 αποφασίστηκε η τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ – NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτής από 25.01.2013 ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Συγκεκριμένα, προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ): - στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52 - στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»: 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03. Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση». Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου. Προκηρύχθηκε στις 14/01/2013 το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, με Επιδότηση 40% έως 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του θα είναι στα 456 εκ. ευρώ εκ. ευρώ και σκοπό θα έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις (κατά περίπτωση Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης και Περιφέρειας Δραστηριοποίησης) που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Το 70% έως 85% του συνολικού προϋπολογισμού θα αφορά Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και το 15% έως 30% για Νέες. Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από: - 30.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα της «Μεταποίησης» - 30.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα του «Τουρισμού» και - 20.000 έως 100.000 ευρώ για την θεματική ενότητα του «Εμπορίου» & - 20.000 έως 100.000 ευρώ για την θεματική ενότητα της «Παροχής Υπηρεσιών».

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 30/04/2012
Ημ/νία Προκήρυξης: 14/01/2013
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 25/02/2013
Ημ/νία Λήξης: 16/05/2013

διαβάστε περισσότερα...

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ημόσια ∆απάνη. Η ∆ημόσια ∆απάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ημόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 - (20.000.000 ευρώ) - Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 - (20.000.000 ευρώ) - Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.
Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος. Στον Οδηγό του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.

Περιφέρειες που Αφορά: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής: έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Για την τεκμηρίωση των δικαιούχων σύμφωνα με τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 'Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα. Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης. Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοʽα του δικαιούχου. Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99. Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιμότητα της ενδιαφερόμενης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 18/01/2013
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 01/03/2013
Ημ/νία Λήξης: 08/04/2013

διαβάστε περισσότερα...

Δράση ICT4Growth
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Η Δράση ICT4Growth η οποία προκηρύχθηκε την Τρίτη 03/04/2012 από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) ενισχύει επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με συνολικό προϋπολογισμό που θα φθάνει τα 120 εκ. ευρώ. Eπιλέξιμες για χρηματοδότηση μπορεί να είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ως εξής: - Υφιστάμενες Μεμονωμένες Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις, - Νεοϊδρυθείσες και Υπό Σύσταση (start up) Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου - Συμπράξεις Επιχειρήσεων, Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση. Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Κατηγορίες & Προϋπολογισμός Επενδύσεων: - Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από 300.000 Ευρώ μέχρι 5.000.000 Ευρώ - Κατηγορία II: Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους (εκτός Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας) με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος κυμαίνεται από 5.000.000 Ευρώ έως και 20.000.000 Ευρώ Η Δημόσια Χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 80% του Συνολικού προϋπολογισμού, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται. Θα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 24/10/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 03/04/2012
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2013
Ημ/νία Λήξης: 05/04/2013

διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2012
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Έναρξη υποβολής προτάσεων Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών στα πλαίσια του Προγράμματος Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 του Έτους 2012, για Εργαζόμενους Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-25 Εργαζόμενους και οι Επιχειρήσεις που εργάζονται κατέβαλαν στο ΙΚΑ την Εργοδοτική Εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για το Έτος 2012.
http://www.oaed.gr/

Η κατάθεση προτάσεων έχει αρχίσει... ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι: 1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. 2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών). Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν. Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι): - των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή - των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή - το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που: - επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης. - κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012. - απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους. - το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα. - δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 28/11/2012
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/11/2012
Ημ/νία Λήξης: 28/02/2013

διαβάστε περισσότερα...

Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία»
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 24.088.800,00 Ευρώ.
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και των εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3, Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Ειδικότερα:
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
β) επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
γ) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν: i) Στην ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής. ii) Στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. iii) Στην επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία. iv) Στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα. v) Στη δημιουργία, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος. vi) Στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών. vii) Στην ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται ως εξής: ◦έως 60% για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης ◦έως 50% για τις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης ◦έως 60% για τα απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης. Αναμένεται σύντομα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος.

Ημ/νία Προκήρυξης: 07/11/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/03/2012
Ημ/νία Λήξης: 31/07/2012

διαβάστε περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 70% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»:
Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι στις 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:
- Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.
- Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ.
- Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)
- Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης», έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011) και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε.
- Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011) και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
- Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του οδηγού του προγράμματος νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μία (1) διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011).

Ολοκληρώθηκε στις 18/05/2012 η Υποβολή των Αιτήσεων από Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών». Νέα Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» έως και την 17:00μμ ώρα στις 18/05/2012. Παράταση έως τις 02/04/2012 για το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών". Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται: α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η ημερομηνία προκήρυξης (21/12/2011) του προγράμματος β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής: - Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €100.000 - Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40). Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός). Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης. Α. Δαπάνες σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis - Κτιριακές δαπάνες (ανέγερση/διαμόρφωση χώρων συνεργείων, στάθμευσης οχημάτων, αποθήκευσης & συντήρησης) -Αγορά οικοπέδου -Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (Μετασκευή οχήματος, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλσιμός συνεργείου κλπ) -Αγορά εξοπλισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων (αποκλειστικά και μόνο για χρήση των οχημάτων της επιχείρησης) -Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας -Λογισμικά συστήματα -Αγορά τεχνογνωσίας -Δαπάνες για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα -¶ϋλες δαπάνες (εκπόνηση μελετών, διαχειριστικά συστήματα κλπ) - Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, κατασκευή ιστοσελίδας, e-marketplaces) B. Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό -Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση (επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου) -Λειτουργικά έξοδα (μόνο για της νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις) -Δαπάνες απαχόλησης πρόσθετου προσωπικού (για περίοδο 1 έτους)

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 03/06/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 21/12/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 20/02/2012
Ημ/νία Λήξης: 18/05/2012

διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% !!!
Ενισχύονται 2 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 72.000.000 Ευρώ, με το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης να ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού, το Ελληνικό Δημόσιο (κατά 15%) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) (κατά 85%,) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ε.Π.Ε.Α.Α.).
Η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 Ευρώ και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 Ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν 11 Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

22/02/2012 - Με συμμετοχή άνω του αναμενομένου ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 20/02/2012, η υποβολή προτάσεων για ένταξη στις δύο δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, με συνέπεια να μελετάται η προκήρυξη και 2ου Κύκλου του ίδιου προγράμματος, με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε υπερκάλυψη της δημόσιας δαπάνης, καθώς 6.326 άνεργοι και επιχειρηματίες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια, ύψους 205,3 εκατ. ευρώ. Στην 1η Δράση, που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, ενώ στη 2η Δράση, που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, υπέβαλαν πρόταση 988 επιχειρηματίες, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου. Η αξιολόγηση των προτάσεων, από αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, ξεκινάει άμεσα εντός της εβδομάδας, ώστε εντός διμήνου (έως τον Απρίλιο του 2012) όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά, να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την έναρξη των πληρωμών. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 20/02/2012 και ώρα 17:00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02/2012 και ώρα 24:00. Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». Στα πλαίσια της Δράσης 1 οι δικαιούχοι θα πρέπει: - Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 01/01/2011 έως και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/10/2011) ή εφόσον θέλουν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά από την ημερομηνία της προκήρυξης (δηλαδή από τις 12/10/2011) έως και 60 ημέρες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). - Η ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων μετά την ημερομηνία προκήρυξης (δηλαδή από τις 12/10/2011) για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται ΜΟΝΟ από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθόλη την διάρκεια του έργου έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας μίας (1) νέας θέσης εργασίας θα πρέπει τα άθροισμα των ΕΜΕ κατά την υποβολή αίτησης ολοκλήρωσης να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία (1) μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2011.

Ημ/νία Προκήρυξης: 12/10/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2011
Ημ/νία Λήξης: 20/02/2012

διαβάστε περισσότερα...

Εναλλακτικός Τουρισμός (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% !!!)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15/02/2012 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ' & ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ. Κατατέθηκαν συνολικά 785 Φάκελοι Υποψήφιων Επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου από όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχουν υποβάλλει Επιχειρηματικά Σχέδια συνολικού Προϋπολογισμού 101 εκατομμυρίων ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό ποσό επιδότησης της δράσης «Εναλλακτικός Τουρισμός» ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των Επιχειρηματικών Σχεδίων είναι υπερδιπλάσια (150%) της προβλεπόμενης από το Πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι σε τρεις Περιφέρειες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας η αιτούμενη δημόσια δαπάνη είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων πόρων της επιδότησης. 31/01/2012 - ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 15/02/2012 ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'. 10/01/2012 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Αναστέλλεται προσωρινά από 12/12/2011, η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός λόγω επικείμενης τροποποίησης του οδηγού. Τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί ο τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων. Παράταση έως τις 30/12/2011 στις ηλεκτρονικές υποβολές της δράσης Εναλλακτικός Τουρισμός. Προκηρύχθηκε στις 15/09/2011 το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού. Δίδεται πλέον η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 01/01/2010.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 14/01/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 15/09/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04/01/2012
Ημ/νία Λήξης: 15/02/2012

διαβάστε περισσότερα...

Μέτρο 123 Α - Aύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Με το Μέτρο 123 Α ενισχύονται επενδυτικά σχέδια (της μεταποιητικής βιομηχανία τροφίμων του πρωτογενή τομέα - γεωργικών προϊόντων) συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης από 100.000 Ευρώ έως 10.000.000 Ευρώ υπό προϋποθέσεις (για την ίδρυση εκσυγχρονισμό & επέκταση μονάδων) στους τομείς (επιλέξιμες δραστηριότηες) που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος (ενδεικτικά ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΟΙΝΟΣ, ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΛΙΕΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ).

23/01/2012 και ώρα 15:00 - Ολοκληρώθηκε η Υποβολή των Φακέλων των Υποψήφιων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του "Μέτρου 123A: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων" & Αναμένεται η Αξιολόγησή τους. Ο Συνολικός Αριθμός των Υποψήφιων Επιχειρήσεων που κατέθεσαν Φάκελο Υποβολής υπολογίζεται περίπου στις 400. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται έως την 23η Ιανουαρίου 2012 αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του "Μέτρου 123A: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων" του ΠΑΑ 2007-2013. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός με την εν λόγω απόφαση παρατείνει:«Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, για τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 181677/1558/20-9-2011 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αρ. πρωτ. 181678/1559/20-9-2011 περίληψη αυτής». Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη) είναι 150 εκατ. Ευρώ. Τα οποία θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση & επέκταση έργων επιχειρήσεων της μεταποιητικής βιομηχανία τροφίμων του πρωτογενή τομέα - γεωργικών προϊόντων. Η ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε άλλα 150 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών ενδεικτικά είναι ως εξής: - 40% (κλιμακούμενο) για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο μη σύγκλισης - 50% (κλιμακούμενο) για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης - 65% (κλιμακούμενο) για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Επιχειρήσεις, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) όπως επίσης: - των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα - οι οποίοι παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. Αναλυτικότερα …αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι − π.χ., αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λ.π. − και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης. - Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας. - Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο: - πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν - όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης - επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 16/05/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 22/08/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2011
Ημ/νία Λήξης: 23/01/2012

διαβάστε περισσότερα...

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%)
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Προκηρύχτηκε στις 25/05/2011 το πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
Το πρόγραμμα αυτό, έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. Ευρώ παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών (και με προτεραιότητα τις γυναίκες) που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, κ.α.
Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, προβολή κ.α.

Στις 13/06/2012, στη χρηματοδοτική ενίσχυση 439 επενδυτικών σχεδίων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Στο Πρόγραμμα υπεβλήθησαν συνολικά 1.148 επενδυτικές προτάσεις και εντάσσονται, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης, 439 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 63,135 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 56,5% αφορούν σε υπό σύσταση και νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις και το 43,5% αυτών σε υφιστάμενες (έως 5 έτη λειτουργίας). Η δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων επενδυτικών έργων, η οποία καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στα 37.881.065,87 ευρώ, ποσό που υπερέβη τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Συνολικά 1.148 επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», με τον συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων να φτάνει τα 192,8εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, προέρχονταν από 750 υπό σύσταση επιχειρήσεις -τποσοστό 64% επί του συνόλου- και 420 υφιστάμενες επιχειρήσεις (το υπόλοιπο 36%). Η συνολική δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 115,73 εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτει κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκατ. ευρώ). Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν ένα ευρύτατο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων. Λόγω του μεγάλου πλήθους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει πως το πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες και τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα λαο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 18/03/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 24/05/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 01/08/2011
Ημ/νία Λήξης: 01/11/2011

διαβάστε περισσότερα...

Επιχειρηματικότητα των Νέων - στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Στο ειδικό καθεστώς (ΦΕΚ 1384 στς 16-06-2011)Επιχειρηματικότητας των Νέων του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι: - Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 Ευρώ. - Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 Ευρώ Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν: Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης: - Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (νομικές, διοικητικές, παροχή συμβουλών, κ.α.) μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 30.000 Ευρώ. - Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης τόκους με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. - Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών (σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου, Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.). - Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων). - Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις). Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών & λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής οι οποίες πρέπει αποδεδειγμένα να πραγματοποιούνται μέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού – εκδοθέντα τιμολόγια κ.λπ.). Τρόπος Χρηματοδότησης Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Τα πάγια της επένδυσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν: - Είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων. - Είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο). - Είτε μέσω κρατικής ενίσχυσης (στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε κάποιο άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων). Ο φορέας οφείλει να προσκομίσει παραστατικά που θα τεκμηριώνουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει τουλάχιστον το 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου εξαιρουμένων των: α) δαπανών Leasing, και β) δαπανών για μισθώματα κτιρίων & μηχανημάτων- με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 16/06/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2011
Ημ/νία Λήξης: 30/09/2011

διαβάστε περισσότερα...

Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών & Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Έληξε η Υποβολή των Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Φορείς ... Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της πράξης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δύο (2) προτάσεις κατά την υποβολή (μια ως συντονιστής και μια ως συμπράττων φορέας ή εναλλακτικά, δύο ως συμπράττων φορέας). Σε κάθε έργο, ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την συνολική διαχείριση του έργου. Η παρούσα πράξη εστιάζεται σε δέκα (10) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές/κλάδοι, κλπ.) στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις. Οι τομείς έρευνας και ενδεικτικά αντικείμενα έρευνάς τους παρατίθενται παρακάτω: Φαρμακευτικά/Καλλυντικά Προϊόντα Τρόφιμα/Ποτά Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία Προηγμένα Υλικά Περιβάλλον Χημικές Διεργασίες Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί Ενέργεια Ασφάλεια Υπηρεσίες Ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των φορέων και μπορεί να ανέλθει και στα 3.000.000 ευρώ (προκειμένου για έργα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράσινη ανάπτυξη). Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25% έως 100%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία έρευνας. Οι ερευνητικοί φορείς επιχορηγούνται κατά 100%. Η διάρκεια των έργων κυμαίνεται από 24 έως 36 μήνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, τα κάτωθι: α) Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης - Δαπάνες προσωπικού - Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό - Δαπάνες για κτίρια - Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας - Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα) - Συμπληρωματικές δαπάνες - Δαπάνες αναλωσίμων β) Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας γ) Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ δ) Δράσεις προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 05/04/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 24/05/2011
Ημ/νία Λήξης: 11/07/2011

διαβάστε περισσότερα...

Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters.
2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Παραδείγματα Clusters που ενδεχομένως να προκύψουν είναι ένα Cluster «Πράσινης Ανάπτυξης» στον κατασκευαστικό τομέα (π.χ. δομικά υλικά, μεταλλικά προϊόντα κλπ), τη βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, τη μεσογειακή διατροφή κ.ο.κ. Διευκρινίζεται ότι τα Clusters είναι άτυπη μορφή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Συνεπώς, δεν πρόκειται για συνεταιρισμό ή οποιασδήποτε μορφής συγχώνευσης επιχειρήσεων.

Έληξε η Υποβολή Εκδήλωσης Προκαταρκτικού Ενδιαφέροντος ...

Ημ/νία Προκήρυξης: 05/05/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/05/2011
Ημ/νία Λήξης: 30/06/2011

διαβάστε περισσότερα...

Μέτρο 121 - Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1ο ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Η κατάθεση προτάσεων έχει αρχίσει... ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης Σχεδίων Βελτίωσης (ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)έως Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 μ.μ

Ημ/νία Προκήρυξης: 12/02/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 18/02/2011
Ημ/νία Λήξης: 20/06/2011

διαβάστε περισσότερα...

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2ο ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Ένταξης Επιχειρήσεων http://www.efepae.gr/ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και εντάχθηκαν στις διατάξεις του 746 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα έγινε αποδεκτό πολύ θετικά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο αρχικός προϋπολογισμός μιάμιση φορά, διαμορφώνοντας τη δημόσια χρηματοδότηση από τα 30 στα 45 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν έχουν ως εξής: - Συνολικά υποβλήθηκαν 821 επενδυτικές προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 126.461.971 ευρώ που αναλογεί σε 57.872.724 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση. - Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν τελικά 746 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 98.127.008,37 ευρώ που αναλογεί σε 44.843.925,14 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν προέκυψαν 65 συνεργατικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν 156 επιχειρήσεις, εκ των οποίων εντάχθηκαν τελικά 56 συνεργατικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν 136 επιχειρήσεις. Η κατανομή των ενταγμένων επιχειρήσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως εξής: - ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (¶ξονας 2): 117 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 7.251.015,37 ευρώ. - ΠΕΠ Αττικής (¶ξονας 3): 354 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 20.173.573,56 ευρώ. - ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (¶ξονας 8): 33 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 2.537.597,84 ευρώ. - ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (¶ξονας 6): 4 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 151.216,40 ευρώ. - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (¶ξονας 4): 200 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 12.283.708,44 ευρώ. - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (¶ξονας 5): 39 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 2.513.143,76 ευρώ. Kατατέθηκαν συνολικά 828 αιτήσεις Υποψήφιων Επενδυτών Πανελλαδικά συνολικού προϋπολογισμού 127.625.749,70 Ευρώ με συνολική δημόσια δαπάνη 58.132.609,41 Ευρώ από τις οποίες οι 408 αιτήσεις ήταν για την Αττική συνολικού προϋπολογισμού 62.899.333,57 Ευρώ ... Ολοκληρώθηκε στις 14/06/2011 η Ηλεκτρονική Υποβολή των Αιτήσεων και η διαδικασία παραλαβής των Φυσικών Φακέλων των Προτάσεων, που υποβλήθηκαν ...

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 08/12/2010
Ημ/νία Προκήρυξης: 04/02/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10/03/2011
Ημ/νία Λήξης: 14/06/2011

διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 Ετων 2010 - 2011
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 1-25 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ) & ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
http://www.oaed.gr/

22/02/2012 - ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ !!! Παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2010-2011 έως και την 31/05/2012. 10/11/2011 - Παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2010-2011 έως και την 31/03/2012. 10/11/2011 - Ξεκίνησε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Οι δικαιούχοι φορείς, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν τα στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιήσουν. Επίσης πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν για έλεγχο: 1. Αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο 2. για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο εγκρίθηκε για υλοποίηση, αντίγραφο συμφωνητικού ανάθεσης υλοποίησης σε πιστοποιημένο ΚΕΚ. Στο παραπάνω συμφωνητικό θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς: - Η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών (ή στις ειδικές περιπτώσεις του φορέα των εργαζομένων) - Η επωνυμία, το Α.Φ.Μ. και ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΕΚ που έχει αναλάβει την κατάρτισης - Ο κωδικός του προγράμματος κατάρτισης - Οι υπογραφές των συμβαλλομένων μελών 27/09/2011 - Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ τα αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25. Οι δικαιούχοι φορείς, έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση των κωδικών τους, να ενημερωθούν σχετικά. 27/09/2011 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25. Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25. Οι δικαιούχοι φορείς, έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση των κωδικών τους, να ενημερωθούν σχετικά.

Ημ/νία Προκήρυξης: 14/02/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15/02/2011
Ημ/νία Λήξης: 31/05/2011

διαβάστε περισσότερα...

Διαρθρωτική Προσαρμογή ΜΜΕ (1-49) Επιχειρήσεων - Πρόσκληση Α
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σήμερα 13/07/2011 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υποβλήθηκαν από τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» υποβλήθηκαν 365 προτάσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 52.292.563 ευρώ, η δημόσια δαπάνη των οποίων υπερβαίνει τα 21.000.000 ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν αφορούν σε όλους τους τύπους των υφιστάμενων (πριν από την 1.1.2009) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, camping και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα) και προέρχονται από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αναμένεται η Αξιολόγηση των Προτάσεων από τους Κλαδικούς Φορείς & τις Επιχειρήσεις που Κατέθεσαν Φάκελο Συμμετοχής ...

Ημ/νία Προκήρυξης: 17/01/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17/01/2011
Ημ/νία Λήξης: 16/05/2011

διαβάστε περισσότερα...

Διαρθρωτική Προσαρμογή ΜΜΕ (1-49) Επιχειρήσεων - Πρόσκληση Β
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 1-49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ

Αναμένεται η Αξιολόγηση των Προτάσεων από τους Κλαδικούς Φορείς & τις Επιχειρήσεις που Κατέθεσαν Φάκελο Συμμετοχής ...

Ημ/νία Προκήρυξης: 17/01/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17/01/2011
Ημ/νία Λήξης: 16/05/2011

διαβάστε περισσότερα...

Διαρθρωτική Προσαρμογή ΜΜΕ (1-49) Επιχειρήσεων - Πρόσκληση Γ
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 20-49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ

Αναμένεται η Αξιολόγηση των Προτάσεων από τις Επιχειρήσεις που Κατέθεσαν Φάκελο Συμμετοχής ...

Ημ/νία Προκήρυξης: 17/01/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17/01/2011
Ημ/νία Λήξης: 18/04/2011

διαβάστε περισσότερα...

Πράσινος Τουρισμός
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 η Υποβλή των Προτάσεων. Αναμένεται η Αξιολόγηση των Φακέλων Υποβολής ...

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 03/05/2010
Ημ/νία Προκήρυξης: 20/12/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 20/12/2010
Ημ/νία Λήξης: 31/03/2011

διαβάστε περισσότερα...

Digi Retail
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα. Στην συνέχεια σε τακτά χρονικά διατήματα θα ακολουθήσουν συνεχείς εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από όλες τις Περιφέρειες. Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, στις 14:00, η Ηλεκτρονική Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια της Δράσης «Digi Retail» και μέσω της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 4.450 Επενδυτικά Σχέδια Συνολικού Προϋπολογισμού 195,88 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 44.019 ευρώ. Η συνολικώς ζητηθείσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, ανέρχεται σε 114,56 εκατ. ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, ενημερώθηκαν άμεσα για τη βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει αυτόματα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Ημ/νία Προκήρυξης: 17/11/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2011
Ημ/νία Λήξης: 21/03/2011

διαβάστε περισσότερα...

Digi Content
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα 2/5/2011 ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις πρώτες επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "digi-content", προϋπολογισμού 18,37 εκ ευρώ Στην πρώτη αυτή φάση εντάσσονται 148 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 18,37 εκατ. ευρώ τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς. Παράλληλα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση 75 επενδυτικών σχεδίων, και όπου απαιτείται έχουν αποσταλεί αιτήματα διευκρινίσεων προς τις επιχειρήσεις και αναμένονται οι απαντήσεις τους. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Digi Content». Μέσω της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 355 Επενδυτικά Σχέδια Συνολικού Προϋπολογισμού 40,57 εκατ. ευρώ. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 114.297 ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, ενημερώθηκαν άμεσα για τη βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει αυτόματα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Ημ/νία Προκήρυξης: 17/11/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 06/12/2010
Ημ/νία Λήξης: 28/01/2011

διαβάστε περισσότερα...

Μεταποίηση Στις Νέες Συνθήκες - Για Υφιστάμενες
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2ο ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Ένταξης Επιχειρήσεων http://www.efepae.gr/ Την ένταξη 1.849 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε την Τετάρτη 13/07/2011 η Γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν με ποσό ύψους 184,34 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα υπέβαλαν συνολικά 2.111 επιχειρήσεις. Από τις 1.849 που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, οι 678 είναι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι 1.058 υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές και οι 113 υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις. Ολοκληρώθηκε στις 12/01/2011 η Ηλεκτρονική Υποβολή των Αιτήσεων και στην συνέχεια η διαδικασία παραλαβής των Φυσικών Φακέλων των Προτάσεων, που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». Μετά τη στατιστική επεξεργασία των υποβληθεισών προτάσεων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Υποβληθείσες Προτάσεις 2.119 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 534.783.369,30 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 222.955.400,70 ευρώ Αναλυτικότερα: ΑΤΤΙΚΗ Υποβληθείσες Προτάσεις 623 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 165.052.235,30 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 61.362.110,95 ευρώ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Υποβληθείσες Προτάσεις 51 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 9.587.332,51 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 3.202.322,67 ευρώ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Υποβληθείσες Προτάσεις 36 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 7.857.848,39 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 3.823.176,48 ευρώ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 554 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 139.733.692,70 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 59.786.831,78 ευρώ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Υποβληθείσες Προτάσεις 132 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 31.019.761,62 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 15.190.681,14 ευρώ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 128 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 35.325.106,63 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 17.017.832,93 ευρώ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 125 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 27.517.335,92 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 12.172.905,16 ευρώ ΚΡΗΤΗ Υποβληθείσες Προτάσεις 118 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 30.922.429,23 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 13.585.898,68 ευρώ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 88 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 25.273.994,20 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 8.073.424,80 ευρώ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Υποβληθείσες Προτάσεις 76 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 18.695.157,85 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 8.124.598,79 ευρώ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 75 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 19,564,848,80 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 9.424.309,54 ευρώ ΗΠΕΙΡΟΣ Υποβληθείσες Προτάσεις 70 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 14.939.770,63 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 7.181.365,913 ευρώ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Υποβληθείσες Προτάσεις 43 Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων 9.293.855,57 ευρώ Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 4.009.941,85 ευρώ

Ημ/νία Προκήρυξης: 15/07/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 29/07/2010
Ημ/νία Λήξης: 12/01/2011

διαβάστε περισσότερα...

Μεταποίηση Στις Νέες Συνθήκες - Για Νέες & Νεοϊδρυθείσες
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2ο ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Ένταξης Επιχειρήσεων http://www.efepae.gr/ Την ένταξη 1.849 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε την Τετάρτη 13/07/2011 η Γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν με ποσό ύψους 184,34 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα υπέβαλαν συνολικά 2.111 επιχειρήσεις. Από τις 1.849 που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, οι 678 είναι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι 1.058 υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές και οι 113 υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις. Βλ. Ανωτέρω...)

Ημ/νία Προκήρυξης: 15/07/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 29/07/2010
Ημ/νία Λήξης: 12/01/2011

διαβάστε περισσότερα...

Ένδυση - Υπόδηση Νέες Προοπτικές
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2ο ΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΕΥΔ

Βρίσκεται σε Διαδικασία Αξιολόγησης των Προτάσεων που Υποβλήθηκαν ...

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 30/04/2010
Ημ/νία Προκήρυξης: 04/06/2010
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 21/06/2010
Ημ/νία Λήξης: 22/11/2010

διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα Επιδότησης Εργοδοτικών Εισφορών 2011
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ)

Η κατάθεση προτάσεων έχει αρχίσει...

Ημ/νία Προκήρυξης: 12/01/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2011

διαβάστε περισσότερα...

Εξοικονόμηση ΚατΆ Οίκον
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Σε ποιους απευθύνεται: ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.
Αναλυτικότερα:
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και σε εκπρόσωπους των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας (επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα).

Η κατάθεση αιτήσεων έχει αρχίσει... Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια ... http://Exoikonomisi.Ypeka.gr Συνολικός Προϋπολογισμός: 396.000.000 ευρώ Τι χρηματοδοτείται: - Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. - Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. - Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ημ/νία Προκήρυξης: 19/01/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 01/02/2011

διαβάστε περισσότερα...

Digi - Mobile
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

22/11/2011 - Προκήρυξη Προγράμματος Digi Mobile.
Έληξε η Δημόσια Διαβούλευση (07/04/2011 - 21/-4/2011). Ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) και tablet-pc, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού, Εστίασης, Χονδρικού εμπορίου, Υγείας, Ψυχαγωγίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), Υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Δικαίωμα συμμετοχής Μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) ιδιωτικού δικαίου, που: - Δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. - Έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην δράση. - Είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχειρήσεις - Δεν εντάσσονται στον κανόνα de-minimis. Το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα: - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 - Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 - Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 07/04/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 22/11/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2012

διαβάστε περισσότερα...

Προδημοσίευση (στις 11/12/2014) του Επιδοτούμενου Προγράμματος “Επιχειρηματική ΕυκαιρίαΆΆ με ποσοστό επιδότησης 100%
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαιούχοι Συμμετοχής
- Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 01/01/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης
- Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
- Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός, Υγεία, Υλικά - Κατασκευές, Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία (ΕΚΤΟΣ του Λιανικού Εμπορίου και Εστίασης).
- Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση.
- Να Λειτουργήσουν Νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας (1) επενδυτικής πρότασης.

Καθεστώς Ενίσχυσης – Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης Έργων Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: ορίζεται η ημερομηνία της προκήρυξης του προγράμματος. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: από 25.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ Ποσοστό Επιχορήγησης: 100% σε όλη την ελληνική επικράτεια Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Προκαταβολή Επιχορήγησης: έως 40% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Επιλέξιμες Ενέργειες - Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης) - Εξοπλισμός, Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων - Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.) - Ασφαλιστικές Εισφορές Επιχειρηματία - Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της / τους (η πρόσληψη ενός (1) τουλάχιστον εργαζόμενου είναι απαραίτητη). Λοιπές Πληροφορίες Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 11/12/2014

διαβάστε περισσότερα...

Προδημοσίευση (στις 11/12/2014) του Επιδοτούμενου Προγράμματος “Επιχειρούμε Δυναμικά” με ποσοστό επιδότησης 50%
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής των Επιχειρήσεων – Δικαιούχοι Συμμετοχής
- Να είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη Διαχειριστική Χρήση & δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά - Κατασκευές, Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία (ΕΚΤΟΣ του Τουρισμού, Λιανικού Εμπορίου και Εστίασης).
- Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ατομικές Επιχειρήσεις
- Να πληρούν τους όρους του Κανονισμού De-Minimis
- Να Λειτουργούν Νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
- Nα υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Καθεστώς Ενίσχυσης – Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης Έργων Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: από 01/01/2014 Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ Ποσοστό Επιχορήγησης: 50% σε όλη την ελληνική επικράτεια Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Προκαταβολή Επιχορήγησης: έως 40% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Επιλέξιμες Ενέργειες - Κτιριακή Αναβάθμιση Υποδομών - Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνολογική Αναβάθμιση (προμήθεια / εγκατάσταση Λογισμικού & Υλισμικού - S/W, H/W) - Προβολή - Προώθηση των Επιχειρήσεων σε Αγορές Στόχους - Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός & Τυποποίηση - Δικαιώματα Τεχνογνωσίας - Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη Ιδιαιτερότητες που χρήζουν Μεγάλης Προσοχής !!! Η Προκήρυξη του Προγράμματος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η Δημόσια Δαπάνη των Υποβληθεισών Προτάσεων καλύψει το Διαθέσιμο Προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών. Οι Υποβληθείσες Προτάσεις θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο Ηλεκτρονικής Υποβολής της Επένδυσης. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 11/12/2014

διαβάστε περισσότερα...

11 Ευκαιρίες για την Βελτίωση της Ρευστότητας των Επιχειρήσεων
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ...

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιχειρεί με 11 δράσεις, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. ΒΛ. ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ... Ή ΣΤΟ LINK http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=474

Ημ/νία Προκήρυξης: 09/07/2013

διαβάστε περισσότερα...

Μέτρο 123 Α - Aύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων - Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται Δημόσια Δαπάνη ύψους 100.000.000 ΕΥΡΩ
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης διατίθεται ως εξής:
- 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000,00 ΕΥΡΩ
- 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00 ΕΥΡΩ και μέχρι 10.000.000,00 ΕΥΡΩ.
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 35% - 65% (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΩΣΗ)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Με το Μέτρο 123 Α ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης από 100.000 Ευρώ έως 10.000.000 Ευρώ υπό προϋποθέσεις (για την ίδρυση εκσυγχρονισμό & επέκταση μονάδων) στους τομείς (επιλέξιμες δραστηριότητες) ενδεικτικά ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΟΙΝΟΣ, ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΛΙΕΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Επιχειρήσεις, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) όπως επίσης: - να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση - να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες - να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1−10−04). - να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. - να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, - να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, - τα αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων ισχύει η ανωτέρω δέσμευση, - των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα - που περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. - Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις υπό ίδρυση (πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης) και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

Ημ/νία Προκήρυξης: 13/12/2013
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2014

διαβάστε περισσότερα...

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών - Β' ΚΥΚΛΟΣ (δημοσιεύτηκε στην Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012) με Επιδότηση 100%
Μη διαθέσιμο

Αφορά:

Επιχορήγησης 2.200 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με επιχορήγηση έως και 24.000 Ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος θα είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα. Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης: - 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 - 32 ετών - 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 - 64 ετών - Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους: α) μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο. β) με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Ημ/νία Προκήρυξης: 03/12/2012

διαβάστε περισσότερα...


Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες προτάσεις ειδικά για τη δική σας επιχείρηση... επικοινωνήστε μαζί μας...
ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ (ΕΠ.Α.Ν. ΙΙ) & το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 'Αλέξανδρος Μπαλτατζής' 2007 - 2013 εξειδικεύουν τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013.
Εκτιμάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέμβασης που προσδιορίζονται στα Επιδοτούμενα Προγράμματα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική αναφέρεται ενδεικτικά στους τομείς μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια και τουρισμό.

Είναι προφανές ότι ο ρόλος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε περιόδους αντίστοιχες με αυτή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός τόσο για την επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και για την χρηματοοικονομική δυναμική και εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τα Προγράμματα Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων συμβάλλουν τα μέγιστα σε μία επιχείρηση για την πραγματική έξοδο από τη γενικότερη ύφεση και για την επιχειρηματική αξιοποίηση κάθε νέας ευκαιρίας.

Στο γενικότερο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (Δ΄ ΚΠΣ) περιλαμβάνονται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ (ΕΠ.Α.Ν. ΙΙ) & το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 'Αλέξανδρος Μπαλτατζής' 2007 - 2013 τα οποία απευθύνονται (κατά περίπτωση) τόσο σε Υφιστάμενες όσο και σε Νέες Επιχειρήσεις (Υπό Ίδρυση).

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των Επενδυτικών Σχεδίων καθορίζεται από την κάθε Επίσημη Δημοσίευση ή / και Προδημοσίευση του Προγράμματος καθώς και στην συνέχεια από κάθε επίσημο άλλο έγγραφο (π.χ., Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Ενδεικτική Διαδικασία Κατάθεσης, Έγκρισης & Διαχείρισης Έργου:

Φάκελος Υποβολής / Οικονομοτεχνική Μελέτη Επενδυτικού Σχεδίου

Για την επιτυχή κατάθεση του Φακέλου Υποβολής / Υπαγωγής στα πλαίσια του κάθε Επιδοτούμενου Προγράμματος, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ενέργειες:

 1. Έλεγχος Επιλεξιμότητας της Επιχείρησης !!!
 2. Συγκέντρωση σε συνεργασία με την Επιχείρησή σας όλων εκείνων των απαραίτητων Δικαιολογητικών που απαιτούνται (π.χ. Οικονομικά Έντυπα Ε3 - Ε7 - Ισολογισμοί, Καταστατικό, Άδεια Λειτουργίας, Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής, Οικονομικές Προσφορές Προμηθευτών, Αρχιτεκτονικά & Μηχανολογικά Σχέδια) προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο η πληρότητα του Φακέλου Υποβολής.
 3. Συγγραφή της Οικονομοτεχνικής Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες της επιχείρησης που την επηρεάζουν έτσι ώστε με τον κατάλληλο συνδυασμό τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (μοναδικός σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος εργασίας της BiT).
 4. Κατάθεση του Φακέλου Υποβολής στην Αρμόδια Υπηρεσία & παραλαβή του Αριθμού Πρωτοκόλλου.

Υποστήριξη κατά την Φάση της Τελικής Αξιολόγησης
Μετά την Κατάθεση του Φακέλου Υποβολής του Επενδυτικού Σχεδίου προς την Αρμόδια Υπηρεσία ακολουθεί η τελική και οριστική αξιολόγησή του από αξιολογητές τους οποίους θα ορίσει η Αρμόδια Υπηρεσία.
Στο στάδιο αυτό και κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, η εταιρεία μας θα αναλάβει σε συνεργασία με την επιχείρησή σας την υποστήριξη του Φακέλου Υπαγωγής (π.χ. διευκρινήσεων για κάποια τυχόν σημεία της Οικονομοτεχνικής Μελέτης ή / και Οικονομικών Προσφορών, επιπρόσθετων δικαιολογητικών που τυχόν θα απαιτηθούν από τους αξιολογητές).

Διαχείριση Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου
Μετά την τελική έγκριση του Φακέλου Υπαγωγής (και η επίσημη δημοσίευσή των Αποτελεσμάτων - Έγκριση) ακολουθεί η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Υπηρεσία και η Διαχείριση του για την οποία οι υπηρεσίες της εταιρείας μας ενδεικτικά συνοψίζονται στις εξής:
 1. Συστηματική Παρακολούθηση του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
 2. Συγκέντρωση από την εταιρεία σας & Παραλαβή από την εταιρεία μας όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών (π.χ. Τιμολόγια, Εξοφλητικές Αποδείξεις, Πρακτικά / Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, Τροποποιήσεων Καταστατικού, Φορολογική / Ασφαλιστική Ενημερότητα, Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός / Άδεια Λειτουργίας κτλ) για την σύνταξη των απαιτούμενων Φακέλων Υποβολής της 1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου (κατά περίπτωση).
 3. Υποστήριξη από την εταιρεία μας για τυχόν Τροποποιήσεις του Φυσικού Αντικειμένου που έχει εγκριθεί ή / και πιθανής παράτασης για την υλοποίηση του έργου που τυχόν απαιτηθεί.
 4. Συμμετοχή / Παρουσία στελεχών της εταιρείας μας κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων / Πιστοποιήσεων (1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου - κατά περίπτωση) από τους Επιθεωρητές της Αρμόδιας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Αποφύγετε:

 1. «Συμβούλους» χωρίς καμία τεκμηριωμένη εμπειρία (1 - 2 σύντομες & απλές τηλεφωνικές κλήσεις προς τους αρμόδιους των επιχειρήσεων με τις οποίες έχουν συνεργαστεί είναι αρκετές).
 2. «Συμβούλους» οι οποίοι στέλνουν με αντικαταβολή πληρωμής έντυπο & ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό για Επιδοτήσεις … όλες οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες από την εταιρεία μας Δωρεάν όπως επίσης από τους αρμόδιους φορείς ή / και στο Διαδίκτυο.
 3. «Συμβούλους» οι οποίοι έχουν «γνωστούς» ώστε να μεσολαβήσουν για να εγκριθούν οι προτάσεις.
 4. «Συμβούλους» οι οποίοι ξεκινούν την συνεργασία μαζί σας χωρίς καμία έγγραφη δέσμευση π.χ., Συμφωνητικό Συνεργασίας στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι δεσμεύσεις.
 5. Χρηματικές Προκαταβολές προς τους «Συμβούλους» χωρίς την έκδοση του απαραίτητου παραστατικού και εφόσον δεν έχει προηγηθεί το απαραίτητο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Η πολυετής και τεκμηριωμένη εμπειρία της BiT - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι ο μοναδικός, σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος έτσι ώστε με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρησή σας να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002