Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση
Μελέτες Κύκλων Ποιότητας

Οι Κύκλοι Ποιότητας (ΚΠ) είναι μία μικρή ομάδα εργαζομένων της εταιρείας με αντικείμενο, σε τακτικές και εθελοντικές συναντήσεις, την αναγνώριση (διάγνωση) - ανάλυση - επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

Βασική ιδέα των ΚΠ είναι:

Κατά την λειτουργία τους οι Κύκλοι Ποιότητας ακολουθούν τα εξής βήματα:
  1. Επισήμανση
  2. Ανάλυση / Διερεύνηση
  3. Επίλυση
  4. Αναμονή έγκρισης ή απόρριψης από τη διοίκηση

Στη συνολική προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - υπηρεσιών της επιχείρησης οι ΚΠ ως μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, με την συμμετοχή των εργαζομένων, θα εξασφαλίσουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

© BiT - Business Information Technology Βασιλέως Κωνσταντίνου 198, 194 00 - Κορωπί Τηλ. 210 662 1000-1, E-mail: info@bit.com.gr