ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
Μελέτες Κύκλων Ποιότητας

Οι Κύκλοι Ποιότητας (ΚΠ) είναι μία μικρή ομάδα εργαζομένων της εταιρείας με αντικείμενο, σε τακτικές και εθελοντικές συναντήσεις, την αναγνώριση (διάγνωση) - ανάλυση - επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

Βασική ιδέα των ΚΠ είναι:

 • Η συνεισφορά στη βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Ο σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση και η δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η φιλοσοφία των ΚΠ βασίζεται στο ότι τα στοιχεία παρακίνησης μίας εργασίας είναι η υπευθυνότητα, η επικοινωνία και η αναγνώριση. Η φιλοσοφία αυτή συμπεριλαμβάνει την πεποίθηση ότι η λύση των προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο άμεσο περιβάλλον τους. Η φιλοσοφία των ΚΠ ενθαρρύνει ένα συνεργατικό στυλ Διοίκησης που προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία να συμμετέχει στην Επισήμανση - Ανάλυση - Επίλυση προβλημάτων.
Κατά την λειτουργία τους οι Κύκλοι Ποιότητας ακολουθούν τα εξής βήματα:
 1. Επισήμανση
  • δημιουργία λίστας προβλημάτων
  • επιλογή του σημαντικότερου προβλήματος
 2. Ανάλυση / Διερεύνηση
  • επιλογή δεδομένων
  • εστίαση προσοχής
  • εύρεση αιτιών
 3. Επίλυση
  • ανάπτυξη λύσεων
  • επιλογή βέλτιστης λύσης
  • παρουσίαση στη διοίκηση
 4. Αναμονή έγκρισης ή απόρριψης από τη διοίκηση

Στη συνολική προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - υπηρεσιών της επιχείρησης οι ΚΠ ως μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, με την συμμετοχή των εργαζομένων, θα εξασφαλίσουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων - υπηρεσιών.
 • Μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του πιο σημαντικού παράγοντα στην παραγωγική διαδικασία δηλαδή των εργαζομένων. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα λυθούν αποτελεσματικά από τη Διοίκηση. Οι δυνατότητες του κάθε εργαζομένου έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλωθούν.
 • Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων με την ψυχολογική ικανοποίηση των μελών των ΚΠ από ένα ουσιαστικά διευρυμένο ρόλο στον τρόπο απασχόλησής τους (αίσθημα συμμετοχής και επίτευξης αποτελεσμάτων).
 • Βελτίωση της παρακίνησης και έτσι βελτίωση της παραγωγικότητας δια μέσου της συμμετοχής.
 • Καλλιέργεια δημιουργικότητας, αναζήτησης και διαρκούς έρευνας, ενίσχυση αυτοσεβασμού, πρωτοβουλίας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη ατμόσφαιρας συμπαράστασης και πνεύμα εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας αλλά και μεταξύ διαφορετικών ΚΠ, κάτι που προωθεί την ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας σε όλη την επιχείρηση.
 • Βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης σαν αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη στελεχών στην επιχείρηση.
 • Μόρφωση και εκπαίδευση.

« Πίσω στα Διαχειριστικά Συστήματα

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002