Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση
ΕΛΟΤ 1435:2009
Διαχειριστικά Συστήματα Επικοινωνίας

Στις 26 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, βάσει του οποίου θα πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εταιρείες Διαφήμισης / Επικοινωνίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Βάσει του Ν. 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ενώ αναμένεται να αποτελεί απαίτηση και για μεγάλα ιδιωτικά projects.

Η Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά όλες τις:

Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, έρχεται να προσδιορίσει το τελευταίο κριτήριο: οργάνωση και υποδομή μιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόμενο στο διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, το ΕΛΟΤ 1435:2009 προτρέπει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες “διεργασίες” τους, δηλαδή τις δραστηριότητές τους τις οποίες καλούνται να τις αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης, να τις καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν με βάση μετρήσιμους δείκτες. Με λίγα λόγια, τις προτρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση της οργάνωσής τους προκειμένου να ελέγχουν το κόστους τους και να προστατευθούν από ενδεχόμενες αστοχίες.

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435:2008, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να μελετήσουν και να οριστικοποιήσουν τα εξής:

© BiT - Business Information Technology Βασιλέως Κωνσταντίνου 198, 194 00 - Κορωπί Τηλ. 210 662 1000-1, E-mail: info@bit.com.gr