ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
ΕΛΟΤ 1435:2009
Διαχειριστικά Συστήματα Επικοινωνίας

Στις 26 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, βάσει του οποίου θα πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εταιρείες Διαφήμισης / Επικοινωνίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Βάσει του Ν. 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ενώ αναμένεται να αποτελεί απαίτηση και για μεγάλα ιδιωτικά projects.

Η Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά όλες τις:

  • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising Agencies)
  • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)
  • Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)
  • Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding και Design).
Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, έρχεται να προσδιορίσει το τελευταίο κριτήριο: οργάνωση και υποδομή μιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόμενο στο διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, το ΕΛΟΤ 1435:2009 προτρέπει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες “διεργασίες” τους, δηλαδή τις δραστηριότητές τους τις οποίες καλούνται να τις αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης, να τις καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν με βάση μετρήσιμους δείκτες. Με λίγα λόγια, τις προτρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση της οργάνωσής τους προκειμένου να ελέγχουν το κόστους τους και να προστατευθούν από ενδεχόμενες αστοχίες.

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435:2008, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να μελετήσουν και να οριστικοποιήσουν τα εξής:

  • τη διαχείριση προγράμματος επικοινωνίας (η βασική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας), όπου προσδιορίζει κρίσιμα σημεία όπως τη συστηματική ανάλυση (και καταγραφή) των απαιτήσεων του πελάτη και της αγοράς, τον προγραμματισμό των ενεργειών, την πρόταση επικοινωνίας, την έγκριση από τον πελάτη, την παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του
  • τις υποστηρικτικές διεργασίες που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την παρακολούθηση του business plan, την οικονομική διαχείριση, το marketing plan, τη διαχείριση των πωλήσεων, την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών, την αξιολόγηση των υπεργολάβων, την εκπαίδευση των εργαζομένων και τη διαχείριση εξοπλισμού
  • τα διοικητικά χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνουν το όραμα, τις αξίες και την πολιτική της εταιρείας, την οργανωτική δομή και τις ευθύνες, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, τον έλεγχο, τη διανομή και την αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχείων.

« Πίσω στα Διαχειριστικά Συστήματα

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002