Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση
ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008
Διαχειριστικά Συστήματα Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης &
Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Η εκπόνηση από τον ΕΛΟΤ της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών» προέκυψε μετά από αίτημα του κλάδου των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και του κλάδου των κέντρων ξένων γλωσσών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Οφέλη από την πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης:

Η προτεινόμενη υλοποίηση της Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008 επιτυγχάνεται σε δύο στάδια (προβλεπόμενες φάσεις του έργου) ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ Ι

 1. Δέσμευση της Διοίκησης - Ενημέρωση προσωπικού.
 2. Διαγνωστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με βάση την Οργανωτική Δομή και λειτουργία της επιχείρησης (θα επικεντρωθεί ενδεικτικά στις Διεργασίες: Σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών, Παροχής Υπηρεσιών / Υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών, Προμηθειών, Πωλήσεων, Συντήρησης Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού, Αξιολογήσεις / Μετρήσεις, Στόχοι) με στόχο την κατανόηση & ανεύρεση στοιχείων τα οποία θα βοηθήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη & τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης.
 3. Λεπτομερής προγραμματισμός του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

 1. Παραγωγή όλου του υλικού Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008 (Εγχειρίδιο Διαχείρισης, Διεργασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα)
 2. Εκπαίδευση του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης
 3. Επανέλεγχος του Συστήματος και ολοκλήρωση απαιτούμενων Διορθωτικών Ενεργειών
 4. Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος
 5. Εσωτερικό Audit για την αξιολόγηση της λειτουργίας
 6. Αίτηση Πιστοποίησης στο Φορέα Πιστοποίησης που θα επιλεγεί
 7. Πιστοποίηση Φορέα
 8. Χορήγηση Πιστοποιητικού

Το αποτέλεσμα της Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Ποιότητας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η απονομή του σχετικού Ελληνικού Σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης.
© BiT - Business Information Technology Βασιλέως Κωνσταντίνου 198, 194 00 - Κορωπί Τηλ. 210 662 1000-1, E-mail: info@bit.com.gr