ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008

Μυστικό επιτυχίας των επιχειρήσεων που ηγούνται στο χώρο τους αποτελεί η φιλοσοφία ενός Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Συστήματος, πέρα από τα όρια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που καλύπτει εκείνες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που αφορούν τον σχεδιασμό / ανάπτυξη, την παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση και επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.

Μια επιχείρηση πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και μαζί της να εξελίσσεται και το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει κατά ένα δομημένο και συστηματικό τρόπο διάφορα καίρια ζητήματα όπως η Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων. Πολλές ασθένειες και ατυχήματα προκαλούνται από τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας ή και από απροσεξία των ίδιων των εργαζόμενων, ενώ το κόστος αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών είναι τεράστιο.

Οι επιχειρήσεις είναι νομικά υποχρεωμένες, σύμφωνα με την Οδηγία 89/391/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Προεδρικό Διάταγμα - Π.Δ.17/96, να προβαίνουν σε αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ο κύριος στόχος είναι να καθοριστεί εάν τα μέτρα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται είναι επαρκή έτσι ώστε όλες οι επικίνδυνες παράμετροι να ελέγχονται πριν εκδηλωθεί ένα ατύχημα ή γενικότερα ένα επικίνδυνο συμβάν.

Το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή το ΕΛΟΤ 1801:2008 έρχεται να καλύψει το κενό της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός μοντέλου Διαχείρισης της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων αφορούν την δέσμευση της διοίκησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος, την αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων, τον καθορισμό των σκοπών και στόχων για την Υγεία & Ασφάλεια, σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων που εμπλέκεται το προσωπικό, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και την σχετική νομοθεσία, τον έλεγχο και την μέτρηση της επίδοσης της εταιρείας σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, την παρακολούθηση του Συστήματος και τέλος την ανασκόπηση με στόχο την συνεχή βελτίωση.

Πρέπει να τονιστεί ότι το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και το αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν αντικαθιστούν την σχετική νομοθεσία για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας, αλλά αντίθετα δίνουν τα διοικητικά εργαλεία και ενισχύουν την εφαρμογή του.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας, μπορεί να στηριχθεί στα θεμέλια που ήδη έχουν τεθεί με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 όσον αφορά το διοικητικό μέρος του και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία διοίκησης. Η προσπάθεια έγκειται στην διερεύνηση και βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ποιότητας, προκειμένου να καλύπτουν και θέματα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (όπου αυτό είναι εφικτό), στην δημιουργία νέων διαδικασιών και στην εκπαίδευση και εμπλοκή όλων των εργαζομένων στο νέο Διαχειριστικό Σύστημα.

Τέλος η πιστοποίηση κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή το ΕΛΟΤ 1801:2008 αποτελεί την αναγνώριση της νέας διαχειριστικής προσέγγισης της επιχείρησης.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων δομημένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή το ΕΛΟΤ 1801:2008 αποτελεί στην ουσία ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει συνεχώς να ελέγχεται και να αναπροσαρμόζεται, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους που προκύπτουν για τους εργαζόμενους από τις δραστηριότητες της.

Η προτεινόμενη υλοποίηση της Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΟΗSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 επιτυγχάνεται σε δύο στάδια (προβλεπόμενες φάσεις του έργου) ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ Ι

 1. Δέσμευση της Διοίκησης - Ενημέρωση προσωπικού.
 2. Λεπτομερής Διαγνωστική μελέτη για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με στόχους την καταγραφή του οργανωτικού επιπέδου της εταιρείας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας που εκπροσωπείται.

  Ειδικότερα η καταγραφή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και την νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων
  • δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες επιδρούν στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
  • αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων σε σχέση με εσωτερικά κριτήρια, εξωτερικά πρότυπα, κανονισμούς κλπ.
  • καταγραφή των ακολουθούμενων πρακτικών διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας
  • καταγραφή ατυχημάτων ή συμβάντων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν
  • τις περιοχές που μπορεί η εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

 1. Λεπτομερής σχεδιασμός του έργου.
 2. Παραγωγή όλου του υλικού Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Έκδοση Εγχειριδίου Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας). Αναθεώρηση του Εγχειριδίου και του Εγχειριδίου Διεργασιών σε περίπτωση εφαρμογής άλλου Διαχειριστικού Συστήματος (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008), έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαχειριστικές απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.
 3. Εκπαίδευση προσωπικού.
 4. Επανέλεγχος του Συστήματος και ολοκλήρωση απαιτούμενων Διορθωτικών Ενεργειών.
 5. Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης.
 6. Εσωτερικό Audit για την αξιολόγηση της λειτουργίας.
 7. Αίτηση πιστοποίησης στον φορέα που θα επιλεγεί.
 8. Πιστοποίηση Φορέα.
 9. Χορήγηση Πιστοποιητικού.

« Πίσω στα Διαχειριστικά Συστήματα

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002