ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, EMAS

Μυστικό επιτυχίας των επιχειρήσεων που ηγούνται στο χώρο τους αποτελεί η φιλοσοφία ενός Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Συστήματος, πέρα από τα όρια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που καλύπτει εκείνες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που αφορούν τον σχεδιασμό / ανάπτυξη, την παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, και επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.

Μια επιχείρηση πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και μαζί της να εξελίσσεται και το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει κατά ένα δομημένο και συστηματικό τρόπο διάφορα καίρια ζητήματα όπως η Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και κατ΄ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής, αποτελεί επιχειρηματική υπευθυνότητα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα στερεά, υγρά, αέρια ή τοξικά απόβλητα, η ηχορύπανση, η αλόγιστη χρήση πρώτων υλών κλπ., είναι ενδεικτικά κάποιες αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον από την φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι εταιρείες.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 έρχεται να καλύψει το κενό της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός μοντέλου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, χωρίς να θέτει περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία εξαρτώνται από μια σειρά παραμέτρων, ιδιαίτερων και χαρακτηριστικών για κάθε εταιρεία (όπως π.χ. παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιούμενη τεχνολογία παραγωγής, επίπεδο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κλπ.).

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με βάση τον

N. 2965/2001 ΦΕΚ 270Α/23-11-2001
'Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής' σε αντικατάσταση του Π.Δ. 84/84

Άρθρο 2 'Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων', Παράγραφος 2:

Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια Μέσης και Υψηλής Όχλησης που λειτουργούν εντός της Αττικής, υποχρεούνται εντός τετραετίας (4ετίας) - μέχρι τις 23/11/2005 - από την ισχύ του Ν. 2965/2001
να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το σύστημα για τις μονάδες υψηλής όχλησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο και καταχωρημένο στο Μητρώο EMAS (Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 761/2001), που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
ενώ για τις μονάδες Μέσης Όχλησης, η πιστοποίηση γίνεται είτε κατά EMAS είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001.

Πρέπει να τονιστεί ότι η σειρά προτύπων ΕΝ ISO 14000 δεν αντικαθιστά την σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα δίνει τα διοικητικά εργαλεία και ενισχύει την εφαρμογή της.

Οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων αφορούν την δέσμευση της διοίκησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος, την αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών θεμάτων, τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, σε σχέση με τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και την σχετική νομοθεσία, την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω ανάπτυξης προγράμματος, τον έλεγχο και την μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας, την παρακολούθηση του Συστήματος και τέλος την ανασκόπηση με στόχο την συνεχή βελτίωση.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μπορεί να στηριχθεί στα θεμέλια που ήδη έχουν τεθεί με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 όσον αφορά το διοικητικό μέρος του και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία διοίκησης. Η προσπάθεια έγκειται στην διερεύνηση και βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ποιότητας, προκειμένου να καλύπτουν και θέματα περιβάλλοντος (όπου αυτό είναι εφικτό), στην δημιουργία νέων διαδικασιών και στην εκπαίδευση και εμπλοκή όλων των εργαζομένων στο νέο Διαχειριστικό Σύστημα.

Τέλος η πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 αποτελεί την διεθνή αναγνώριση της νέας διαχειριστικής προσέγγισης της επιχείρησης.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δομημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 αποτελεί στην ουσία ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει συνεχώς να ελέγχεται και να αναπροσαρμόζεται, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας και τους εξωτερικούς, διαρκώς μεταβαλλόμενους παράγοντες.

Η προτεινόμενη υλοποίηση της Ανάπτυξης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 επιτυγχάνεται σε δύο στάδια (προβλεπόμενες φάσεις του έργου) ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ Ι

 1. Δέσμευση της Διοίκησης - Ενημέρωση προσωπικού.
 2. Λεπτομερής Διαγνωστική μελέτη για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με στόχους την καταγραφή του οργανωτικού επιπέδου της εταιρείας σε περιβαλλοντικά θέματα.

  Ειδικότερα η καταγραφή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και την νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας
  • τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, τα οποία επιδρούν στο περιβάλλον και ενδεχομένως εκθέτουν την εταιρεία και σε νομικούς κινδύνους
  • αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε σχέση με εσωτερικά κριτήρια, εξωτερικά πρότυπα, κανονισμούς κλπ.
  • καταγραφή των ακολουθούμενων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • καταγραφή ατυχημάτων ή συμβάντων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν
  • τις περιοχές που μπορεί η εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

 1. Λεπτομερής σχεδιασμός του έργου.
 2. Παραγωγή όλου του υλικού Τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Έκδοση Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και Οδηγιών Εργασίας. Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας και του Εγχειριδίου Διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (εφόσον υφίσταται) βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαχειριστικές απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.
 3. Εκπαίδευση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 4. Επανέλεγχος του Συστήματος και ολοκλήρωση απαιτούμενων Διορθωτικών Ενεργειών.
 5. Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 6. Εσωτερικό Audit για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Σ.Π.Δ.
 7. Αίτηση πιστοποίησης στον φορέα που θα επιλεγεί.
 8. Πιστοποίηση Φορέα.
 9. Χορήγηση Πιστοποιητικού.

« Πίσω στα Διαχειριστικά Συστήματα

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002