ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Αναλυτική Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004:
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 απευθύνεται τόσο σε Υφιστάμενες όσο και σε Νέες Επιχειρήσεις και η κατάθεση των Επενδυτικών Σχεδίων γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πολυετής και τεκμηριωμένη εμπειρία της εταιρείας μας είναι ο μοναδικός, σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος έτσι ώστε με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρησή σας να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στα πλαίσια του Α. Ν. 3299/2004.

Ενδεικτική Διαδικασία Κατάθεσης, Έγκρισης & Διαχείρισης Έργου:

Α) Φάκελος Υποβολής / Οικονομοτεχνική Μελέτη Επενδυτικού Σχεδίου
Για την επιτυχή κατάθεση του Φακέλου Υποβολής / Υπαγωγής στα πλαίσια του Α. Ν. 3299/2004, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ενέργειες:

  1. Συγκέντρωση σε συνεργασία με την Επιχείρησή σας όλων εκείνων των απαραίτητων Δικαιολογητικών που απαιτούνται (π.χ, Οικονομικά Έντυπα Ε3 - Ε7 - Ισολογισμοί, Καταστατικό, Άδεια Λειτουργίας, Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής, Οικονομικές Προσφορές Προμηθευτών, Αρχιτεκτονικά & Μηχανολογικά Σχέδια) προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο η πληρότητα του Φακέλου Υποβολής στα πλαίσια του Α. Ν. 3299/2004.
  2. Συγγραφή της Οικονομοτεχνικής Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες της επιχείρησης που την επηρεάζουν έτσι ώστε με τον κατάλληλο συνδυασμό τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (μοναδικός σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος εργασίας της BiT).
  3. Κατάθεση του Φακέλου Υποβολής στην Αρμόδια Υπηρεσία & παραλαβή του Αριθμού Πρωτοκόλλου.

Υποστήριξη κατά την Φάση της Τελικής Αξιολόγησης
Μετά την Κατάθεση του Φακέλου Υποβολής του Επενδυτικού Σχεδίου προς την Αρμόδια Υπηρεσία ακολουθεί η τελική και οριστική αξιολόγησή του από αξιολογητές τους οποίους θα ορίσει η Αρμόδια Υπηρεσία.
Στο στάδιο αυτό και κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, η εταιρεία μας θα αναλάβει σε συνεργασία με την επιχείρησή σας την υποστήριξη του Φακέλου Υπαγωγής (π.χ. διευκρινήσεων για κάποια τυχόν σημεία της Οικονομοτεχνικής Μελέτης ή / και Οικονομικών Προσφορών, επιπρόσθετων δικαιολογητικών που τυχόν θα απαιτηθούν από τους αξιολογητές).

Β) Έναρξη Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου / επενδυτικών δαπανών μπορεί να γίνει με ευθύνη του επενδυτή ΜΕΤΑ από την Κατάθεση του Φακέλου Υποβολής (χωρίς αυτό να σημαίνει και έγκριση του επενδυτικού σχεδίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποίησης (του Α. Ν. 3299/2004) με τον Ν. 3752/2009 παράγρ 4.γ) ι) του άρθρου 3 και δεν δεσμεύει τον φορέα αξιολόγησης.
Ωστόσο για να έχει εξασφαλιστεί πλήρως και επίσημα η έγκριση του επενδυτικού έργου, η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να γίνεται μετά την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Α. Ν. 3299/2004.

Γ) Διαχείριση Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου
Μετά την τελική έγκριση του Φακέλου Υπαγωγής (και η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ) ακολουθεί η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Υπηρεσία και η Διαχείριση του για την οποία οι υπηρεσίες της εταιρείας μας ενδεικτικά συνοψίζονται στις εξής:

  1. Συστηματική Παρακολούθηση του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
  2. Συγκέντρωση από την εταιρεία σας & Παραλαβή από την εταιρεία μας όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών (π.χ. Τιμολόγια, Εξοφλητικές Αποδείξεις, Πρακτικά / Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, Τροποποιήσεων Καταστατικού, Φορολογική / Ασφαλιστική Ενημερότητα, Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός / Άδεια Λειτουργίας κτλ) για την σύνταξη των απαιτούμενων Φακέλων Υποβολής της 1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου.
  3. Υποστήριξη από την εταιρεία μας για τυχόν Τροποποιήσεις του Φυσικού Αντικειμένου που έχει εγκριθεί ή / και πιθανής παράτασης για την υλοποίηση του έργου που τυχόν απαιτηθεί.
  4. Συμμετοχή / Παρουσία στελεχών της εταιρείας μας κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων / Πιστοποιήσεων (1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου) από τους Επιθεωρητές της Αρμόδιας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.
Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002