Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση
BPR Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Business Process Reengineering

Επιχειρηματική Διαδικασία (Business Process) είναι ένα σύνολο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες εργασίες οι οποίες στο σύνολό τους υλοποιούν ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σύνολο, στα πλαίσια της επιχειρησιακής οργάνωσης που υπαγορεύει συγκεκριμένη δομή, ρόλους και σχέσεις.

Η Μελέτη Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Διαδικασιών περιλαμβάνει όλες εκείνες τις Επιχειρηματικές Διαδικασίες της επιχείρησης ώστε με τον κατάλληλο ανασχεδιασμό / βελτίωσή τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα δηλαδή την βελτιστοποίηση λειτουργίας της.

H Μελέτη BPR περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

  1. Διαγνωστική Μελέτη για την Υφιστάμενη Λειτουργία της Επιχείρησης
  2. Επανεξέταση / ανασχεδιασμός / βελτιστοποίηση του υφιστάμενου Οργανογράμματος της επιχείρησης
  3. Εντοπισμός των Τμημάτων της επιχείρησης που πρόκειται να ανασυγκροτηθούν:
  4. Εντοπισμός & Αναλυτική Καταγραφή των Επιχειρηματικών Διαδικασιών που πρόκειται να Ανασχεδιαστούν / Βελτιστοποιηθούν σε κάθε Τμήμα
  5. Καθορισμός των μεθόδων συλλογής δεδομένων / πληροφοριών της κάθε Επιχειρηματικής Διαδικασίας
  6. Ανασχεδιασμός / Βελτιστοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε κάθε Τμήμα. Αναλυτική Περιγραφή Διαδικασιών & Διαγράμματα Ροής. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description).
  7. Μεθοδολογία Καθορισμού των Μελλοντικών Επιπέδων Επίδοσης – Στόχων
  8. Μεθοδολογία Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων στην Διοίκηση της επιχείρησης.
© BiT - Business Information Technology Βασιλέως Κωνσταντίνου 198, 194 00 - Κορωπί Τηλ. 210 662 1000-1, E-mail: info@bit.com.gr