ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
BPR Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Business Process Reengineering

Επιχειρηματική Διαδικασία (Business Process) είναι ένα σύνολο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες εργασίες οι οποίες στο σύνολό τους υλοποιούν ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σύνολο, στα πλαίσια της επιχειρησιακής οργάνωσης που υπαγορεύει συγκεκριμένη δομή, ρόλους και σχέσεις.

Η Μελέτη Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Διαδικασιών περιλαμβάνει όλες εκείνες τις Επιχειρηματικές Διαδικασίες της επιχείρησης ώστε με τον κατάλληλο ανασχεδιασμό / βελτίωσή τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα δηλαδή την βελτιστοποίηση λειτουργίας της.

H Μελέτη BPR περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

 1. Διαγνωστική Μελέτη για την Υφιστάμενη Λειτουργία της Επιχείρησης
 2. Επανεξέταση / ανασχεδιασμός / βελτιστοποίηση του υφιστάμενου Οργανογράμματος της επιχείρησης
 3. Εντοπισμός των Τμημάτων της επιχείρησης που πρόκειται να ανασυγκροτηθούν:
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Τμήμα Αποθήκης (Α΄ Υλών, Υλικών & Εξοπλισμού, Έτοιμων Προϊόντων)
  • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορίας & Marketing
  • Τμήμα Παραγωγής
  • Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
  • Τμήμα Σχεδιασμού
  • Τμήμα Οικονομικού
  • Γραμματεία Εξυπηρέτησης Διοίκησης & Υπόλοιπων Τμημάτων
  • Οποιοδήποτε άλλο Τμήμα & Υποτμήμα
 4. Εντοπισμός & Αναλυτική Καταγραφή των Επιχειρηματικών Διαδικασιών που πρόκειται να Ανασχεδιαστούν / Βελτιστοποιηθούν σε κάθε Τμήμα
 5. Καθορισμός των μεθόδων συλλογής δεδομένων / πληροφοριών της κάθε Επιχειρηματικής Διαδικασίας
 6. Ανασχεδιασμός / Βελτιστοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε κάθε Τμήμα. Αναλυτική Περιγραφή Διαδικασιών & Διαγράμματα Ροής. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description).
 7. Μεθοδολογία Καθορισμού των Μελλοντικών Επιπέδων Επίδοσης – Στόχων
 8. Μεθοδολογία Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων στην Διοίκηση της επιχείρησης.

« Πίσω στα Διαχειριστικά Συστήματα

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002